..:: فرش ماشینی 1000 (هزار) شانه.فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه.گالری فرش ماشینی 700 شانه.فرش پايار ::..

 

 
        صفحه  1  2
 
 فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه افشان کرم
طرح: افشان کرم
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه آسمان کرم
 طرح: آسمان کرم
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه آسمان کاربنی
طرح: آسمان کاربنی  
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه آسمان سرمه ای
 طرح: آسمان سرمه ای 
 
 طرح: ونوس کاربنی  
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه ونوس سرمه ای
طرح: ونوس سرمه ای
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه برلیان سرمه ای
طرح: برلیان سرمه ای
 
 فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه چیچک کرم
طرح: چیچک کرم
 
 فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه چیچک کاربنی
طرح: چیچک کاربنی 
 
 فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه چیچک سرمه ای
طرح: چیچک سرمه ای
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه گلستان کرم
طرح: گلستان کرم
 
 فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه گلستان سرمه ای
طرح: گلستان سرمه ای 
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه کهکشان سرمه ای
طرح: کهکشان سرمه ای 
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه خشتی
طرح: خشتی سرمه ای
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه کیمیا کاربنی
طرح: کیمیا کاربنی  
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه کیمیا سرمه ای
طرح: کیمیا سرمه ای 

فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه مجلسی کرم
طرح: مجلسی کرم  
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه ملورین کرم
طرح: ملورین کرم 
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه ملورین کاربنی
طرح: ملورین کاربنی 
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه ملورین سرمه ای 
طرح: ملورین سرمه ای  
 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه گیسو سرمه ای
طرح: گیسو سرمه ای 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه نسیم کرم
طرح: نسیم کرم 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه نسیم سرمه ای
طرح: نسیم سرمه ای 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه ارکیده سرمه ای
طرح: ارکیده سرمه ای 
فرش ماشینی 700 (هفتصد) شانه پارادایس سرمه ای
طرح: پارادایس سرمه ای 

 
        صفحه  1    2 

Copyright ® 2011 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
فرش پایار تولیدکننده فرش ماشینی 1050 (هزار و پنجاه) شانه تراکم 3000 و 700 (هفتصد) شانه 10 رنگ تراکم 2550